Política de privacitat

TITULARITAT

MARIA VICTORIA GUTIERREZ MARTINEZ
Política de privacitat RGPD amb data 15/10/2018
Interessat o afectat: Clients particulars, treballadors, profesionals i representants d’empreses.

RESPONSABILITAT

Nosaltres som responsables del tractament de les seves dades. Per això, s’informa de forma expressa, precisa i inequívoca, tant als interessats com als òrgans competents, dels següents aspectes relatius al responsable del tractament.

Nom: María Victoria Gutierrez Martínez
CIF: 77306601J
Adreça: Ptge. Can Mastrot, 3 Ent. 5º6ª VIC 08500 (Barcelona)
Contacte: info@fisiosportvic.cat

TRACTAMENT

En cumpliment del Reglament (UE) 2016/679 i del Projecte de Llei Orgànica de Protecció de Dades de Caràcter Personal, li comuniquem que les seves dades personal poden ser objectes d’alguns dels següents tractaments:

 • TV01 – Vendas/Prestació de Serveis (Base legal: Reglamtent General de Protecció de Dades)
 • TR08 – Recollir l’opinió dels interessats (Base legal: Reglament (UE) 2016/679 de protecció de dades i LOPD.)
 • TR03 – Selección de personal propio (Base legal: Real Decreto Legislativo 3/2015, de 23 de octubre, por el que
  se aprueba el texto refundido de la ley de Empleo.)
 • TG01 – Gestión contable y de libros propia, en calidad de responsable. (Base legal: Real Decreto 1514/2007,
  de 16 de Noviembre, por el que se regula el Plan General Contable.)
 • TG25 – Recogida de datos para la gestión fiscal propia (Base legal: Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General
  Tributaria.)
 • TR09 – Seguridades sobre medidas técnicas y organizativas en el software aplicado (Base legal: Reglamento
  (UE) 2016/679 de protección de datos y LOPD.)
 • TE02 – Prevención de riesgos laborales (Base legal: Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de
  Riesgos Laborales.)
 • TE03 – Servicio de transporte y/o envíos de paquetes (Base legal: Real Decreto de 22 de agosto de 1885 por
  el que se publica el Código de Comercio.)
 • TR05 – Correos electrónicos (Base legal: Código de comercio y demás legislación aplicable.)
 • TR01 – Solicitudes de información recibidas (Base legal: Código de Comercio y otras disposiciones
  mercantiles.)
 • TR07 – Gestión de incidencias y/o violaciones de seguridad (Base legal: Reglamento (UE) 2016/679 de
  protección de datos y LOPD.)
 • TE04 – Gestión de asuntos jurídicos propios (Base legal: Legislación mercantil y laboral de aplicación.)
 • TE01 – Mantenimiento de los sistemas informáticos (Base legal: Código de comercio.)

FINALITATS

En aquesta organització, podem tractar les dades de caràcter personal exclusivament per a finalitat que s’indiquen a continuació:

 • Comprovar que s’están portant a terme les mesures tècniques necessàries per a la correcte gestió de dades personals amb el software aplicat.
 • Enviament de informació comercial i/o publicitària mitjançant el correu electrònic.
 • Gestió de les peticions de informació rebudes pel interessat sobre els nostres productes o serveis.
 • Gestió exclusiva de les incidències internas detectades en el compliment dels requisits del  RGPD.
 • Recollir l’opinió dels interessats.
 • Sel·lecció de personal per cobrir les vacants de feina necessàries.
 • Complir amb tots els requisits previstos a la Llei de Prevenció de Riscos Laborals.
 • Enviament de paquetería i correspondència.
 • Gestionar qualsevol problema de índole jurídica que afecti a l’empresa.
 • Gestonar, mantenir i reparar els sistemes d’emmagatzament informàtic.
 • Accions per a portar a terme la gestió fiscal i contable pròpia.
 • Gestió Administrativa de clients particulars.
 • Portar a terme la venda o prestació del servei contractat.
 • Pot el·laborar-se un perfil comercial o d’usuari, en base a l’informació facilitada o obtenida. S’informa expressament de que, en cap cas, s’el·laboraràn perfils amb les dades d’un menor.
 • Les dades personals proporcionades per vosté es conservaràn mentres duri la relació contractual o, en el seu cas, mentres no exerceixi el seu dret d’oposició o bé retiri el seu consentiment otorgat. Per això, pot dirigir-se a l’apartat corresponent de la nostra web o enviar un e-mail a info@fisiosportvic.cat.

LEGITIMITAT

Per què les utilitzem? Estem legitimats per tractar les seves dades personals per les següents raons:

 • El seu consentiment inequívoc, informat i exprés, en aquells suposats en els que sigui legalment exigible, sense que, en cap cas, la retirada del mateix condicioni l’execució d’altres tractament la qual legitimació sigui distinta, i sense que aquesta retirada afecti a la licitut del tractament anterior a la retirada del mateix.
 • Una obligació legal del responsable del tractament.
 • L’execució del contracte de prestació de serveis i/o de compraventa dels productes corresponents, subscrits per vosté.
 • La base legal pel tractament de les seves dades és un interés legítim del responsable. Aquest interés es recolza en la prèvia realització d’un judici de proporcionalitat o ponderació entre l’interés legítim del responsable i els interessos o drets i llibertats dels interessats. Aquesta ponderació ha implicat l’evaluació de l’interès, l’evaluació de l’impacte del tractament sobre els interessats, l’equilibri entre els dos conceptes anteriors i l’implementació de garantíes adicionals. Sent la ponderació final favorable al respomsable, el tractament pot portar-se a terme de conformitat amb la normativa aplicable en matèria de protecció de dades personals.

Per a qualsevol dubte o aclaració, pot contactar amb nosaltres mitjançant info@fisiosportvic.cat.

DESTINATARIS

¿Amb qui podem compartir les seves dades personals?

Les seves dades personals es comunicaràn a les següents empreses i organismes:

 • Agència Tributària
  Les seves dades personals no es transferiràn a cap tercer país u organització internacional.

PROCEDÈNCIES

¿Quines dades tractem i cóm les hem obtingut?

Les seves dades personals, s’incorporaràn als següents fitxers, titularitat de l’organització:

 • FE01 Manteniment informàtic
 • FE02 Prevenció de Riscos Laborals
 • FE03 Transport i enviament
 • FE04 Assumptes jurídics propis
 • FG01 Gestió comptable pròpia
 • FG15 Gestió fiscal pròpia. Recollida de dades.
 • FR01 Sol·licituts d’informació rebuda.
 • FR03 Sel·lecció de personal propi.
 • FR05 Correus electrònics.
 • FR07 Gestió d’incidències i/o violacions de seguretat
 • FR08 Recollir l’opinió dels interessats
 • FR09 Seguretats en el software i en el hardware
 • FP01 Clients

Les dades personals que tractem a la nostra organització procedeixen de les següents fonts:

 • El propio interesado

DRETS

Quins drets pot exercir?
Li garantitzem l’exercici dels drets que li asisteixen en relació amb el tractament de dades personals.

En particular, li informem que té dret a:

 • Obtenir confirmació sobre si estem tractant les seves dades.
 • Exercir el dret d’accés a les dades personals de les que disposem, obtenint informació sobre els fins del tractament, la categoría de dades tractades, els possibles destinataris, el temps de conservació, l’origen de les dades i, en el seu cas, l’el·laboració  de perfils o presa de decisions automatitzades.
 • Exercir el dret de rectificació. A aquests efectes, li recordem que les dades personals de què disposem han de ser sempre un fidel reflexe de la realitat, de manera que no dubti en fer ús del seu dret, en cas de que qualsevol dada sigui modificada, canviada o anul·lada. Vostè garanteix que les dades personals que ens hagi facilitada per qualsevol via són certes i exactes, i es compromet a notificar qualsevol canvi o modificació dels mateixos, sent de la seva exclusiva responsabilitat tota pèrdua o dany causada al responsable o a qualsevol tercer per motiu d’una comunicació d’informació errònia, inexacta o incomplerta.
 • Per motius relacionats amb la seva situació particular, podrà oposar-se al tractament de les seves dades, en aquest cas, la nostra organització deixarà de tractar les dades, llevat que hi hagi motius legítims que ho impedeixin.
 • Sol·licitar la supressió de les seves dades personals quan, entre altres motius, ja no siguin necessaris per a les finalitats a dalt descrites o bé ja no comptem amb la legitimació per tractar-les.
 • Sol·licitar la portabilitat de les seves dades, quan el tractament s’efectuï per mitjans automatitzats i sempre que estigui vinculat a la nostra entitat en base a un contracte subscrit o bé hagi atorgat consentiment per al
  tractament realitzat. En aquests casos, tindrà dret a rebre les seves dades personals en un format estructurat, d’ús comú i lectura mecànica, o bé a que es transmetin directament a un altre responsable, quan sigui
  tècnicament possible.
 • En determinades circumstàncies, podrà sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, en el cas
  únicament els conservarem per a l’exercici o la defensa de reclamacions.
 • Oposar-se a la presa de decisions automatitzades, inclosa l’elaboració de perfils.

Aquests drets podran ser exercitats gratuïtament, excepte en els casos legalment previstos, mitjançant sol·licitud escrita i signada per vostè o, si escau, per qui el representi, adreçada al responsable, a info@fisiosportvic.cat, o bé físicament a Ptge. Can Mastrot, 3 · 08500 Vic (Bcn).

POLÍTICA DE PRIVACITAT RGPD (15.10.2018)

Vostè també té dret a presentar reclamacions, bé davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (Al web https://www.agpd.es/) o bé davant l’autoritat de control que correspongui.

 • Igualment, podrà acudir als tribunals de justícia per reclamar una indemnització.
 • Finalment, té dret a retirar el seu consentiment, amb la mateixa facilitat amb què el va atorgar. Per a això, pot dirigir-se a la nostra pàgina web, on trobareu la informació necessària per anul·lar d’una manera ràpida i senzill l’autorització que se’ns ha concedit per realitzar aquestes comunicacions. També pot enviar un e-mail a info@fisiosportvic.cat.

Igualment l’informem que en cada tractament de les seves dades personals es determinen les possibles amenaces i impactes que poden haver a conseqüència de les mateixes, mitigant o eliminant si és possible, els potencials perjudicis, mitjançant l’aplicació de les corresponents mesures de seguretat que periòdicament es revisen per determinar la seva eficàcia.

El nostre sistema de control també permet complir els principis del tractament de les seves dades, i pot acreditar davant l’interessat, el principi de limitació a la finalitat del tractament, el principi de limitació al termini de conservació, el principi de minimització de dades, així com el principi d’integritat i confidencialitat.

Finalment, també li comuniquem que periòdicament rebrà enquestes que ens permetran conèixer la seva opinió sobre qualsevol suggeriment relatiu al tractament de les seves dades personals, igual que poder donar compliment al
principi de transparència i exactitud de les dades tractades.

Per a qualsevol dubte o aclariment, pot contactar amb nosaltres a través de info@fisiosportvic.cat.

Sense altre particular, atentament,
Fisiosport Vic.